Đóng gói | Khối lượng Ghi chú và Sổ tay Cá nhân hóa cho Doanh nghiệp

Đóng gói | PUNDY được thành lập vào năm 1990. Trong những giai đoạn đầu của doanh nghiệp, chúng tôi chủ yếu tập trung vào in ấn.

Đóng gói

Đóng gói

1.Túi OPP

Túi OPP Túi OPP Túi OPP Túi OPP Túi OPP Túi OPP

2.Bao bì co

Bao bọc co Bao bọc co Bao bọc co Bao bọc co Bao bọc co

Thông cáo báo chí